فتق بند طب و صنعت یک طرفه و دو طرفه مدل 85200 TEB & SANAT