شست بند آتل دار ۷۶۳ LP

تومان 175,000

توضیحات

۱- رگ به رگ شدن مچ دست
۲- آسیبهای کف دست
۳- درد در قسمت شصت
۴- گرم نگه داشتن مچ و انگشت شصت