فینگر تیپ

تومان 2,500

به عنوان قطعه رابط بين ساكشن تيوب و ساير محصولات مانند ساكشن كتتر -سوند نلاتون و… بکار میرود.