لگن مدفوع بیمار

تومان 15,000

بیمارانی که نمیتوانند حرکت نمایند و به سرویس بهداشتی بروند معمولا باید از لگن برای تخلیه فضولات استفاده نمایند و این فرایند به کمک پرستار صورت می پذیرد .