کاندوم شیت ایرانی سایز 30

تومان 8,500

اين محصول منحصراً در نس مذکر استفاده مي شود.مانند کاندوم روي آلت تناسلي قرارگرفته و با چسب

مخصوص خود به عضو ثابت مي شود.

با اتصال لوله رابط کيسه ادرار به انتهاي کاندوم شيت ،ادرار دفعي راحت به داخل کيسه هدايت مي شود.

بدين ترتيب ديگر نيازي به سونداژ بيماربا سوند فولي يا نلاتون نخواهد بود.استفاده اختصاصي اين محصول

در افرادي است که اختيار ارادي دفع ادرار خود را از دست داده اند و يا دچار تکرر در دفع ادرار مي باشند.

استفاده از آن به سادگي امکانپذير است به طوريکه فرد به تنهايي و بدون

کمک گرفتن از افراد ديگر در منزل ازافراد ديگر در منزل مي تواند نسبت به استفاده از آن مبادرت نمايد.