کمربند آتل دار ۹۱۴ LP

تومان 610,000

توضیحات

۱- دیسک کمر
۲- لغزیدگی مهره
۳- درد خفیف کمر
۴-خشکی و چسبیدن مهره های ستون فقرا ت
۵- کشیدگی یا رگ به رگ شدن ماهیچه های کمر