کیسه ادرار شیر صلیبی – یورین بگ

تومان 2,500

کیسه ادرار صیلبی به صورت شیرصلیبی و شیرصلیبی بندآویزدار در اندازه دو لیتری قابل عرضه می‌باشد. کیسه‌های فوق هیچگونه نشتی نداشته و دریچه یکطرفه تعبیه شده در محل جانکشن لوله سوند به کیسه، مانع از برگشت (Reflow) ادرار می‌گردد (حتی در زمان فشار و یا بسته شدن لوله‌های کیسه ادرار).