کیسه دو تکه ته باز مات با حلقه اتصال 45 وللند Welland Flair Ostomy Bag

توضیحات

کیسه دو تکه ته باز مات با حلقه اتصال 45 وللند از نوع سیستم دو تکه، ته بسته و به رنگ مات می باشد. قابلیت استفاده با چسب پایه برای استومای فرو رفته و مسطح را دارد. چسب پایه صاف مناسب برای استوماهای برآمده چسب پایه کانوکس جهت استوماهای فرو رفته یا همسطح پوست