کیسه دو تکه ته باز کلستومی ایلئوستومی مات فیلتر دار 55 میلی متر هالیستر

تومان 55,000

توضیحات

کیسه کلستومی ایلئوستومی دو تکه ته باز فیلتردار مات 55 میلی متر هالیستر مدل Conform 2 | در سیستم دو تکه، چسب پایه (Skin Barrier) از کیسه (Pouch) جدا می باشد و به صورت دو قطعه جدا از هم ارائه می شوند و سپس توسط بیمار بروی هم وصل شده و بروی بدن قرار می گیرند