کیسه کلستومی یک تکه ته باز ایلئوستومی Welland Ostomy Bag

توضیحات

کیسه کلستومی یک تکه ته باز ایلئوستومی وللند Welland Ostomy Bag به دلیل سیستم یک تکه برای هر بار تعویض از پوست جدا شده و امکان مشاهده، بررسی و تمیز کردن پوست اطراف استوما را فراهم می کند و به دلیل قابلیت تخلیه چندین روز قابل استفاده است.