کیسه یک تکه ته بسته شفاف کلستومی وللند Welland Valore Ostomy Bag

توضیحات

کیسه یک تکه ته بسته شفاف کلستومی وللند Welland Valore Ostomy Bag با بهره مندی از کربن فعال، فیلتر دار و ضد بو بوده و از چسب هیدروکلویید خالص استفاده کرده است. لایه‌ی خارجی این کیسه کلستومی نرم و ضد آب می باشد.