کیسه یک تکه ته بسته مات کلستومی وللند Welland Flair Active Ostomy Bag

توضیحات

کیسه یک تکه ته بسته مات کلستومی وللند Welland Flair Active Ostomy Bag قابلیت جذب کامل و موثر بوها و گازهای خارج شده از سیستم گوارش را با استفاده از تکنولوژی جدید فیلتر دو کربنه کیسه های welland دارا می باشد. جنس چسب این کیسه کلستومی نرم، انعطاف پذیر و از