سوند معده سایز 8 آبی

تومان 3,000

سوند معده لوله ای است که جهت رساندن مواد غذایی در هنگام عدم توانایی در خوردن و آشامیدن و یا دریافت ناکافی مواد غذایی استفاده می شود.

مواردی که بیمار ترخیص شده با سوند معده و همراه وی باید از آن اطلاع داشته باشند.

  • دادن غذا و مایعات از طریق تیوب
  • دادن دارو از طریق تیوب
  • مراقبت از تیوب