چسب پایه محدب دارای چسب حصیری فلکس ور هالیستر

تومان 52,000

توضیحات

چسب پایه محدب دارای چسب حصیری فلکس ور هالیستر

چسب پایه محدب دارای چسب حصیری فلکس ور هالیستر در سیستم دو تکه، چسب پایه (Skin Barrier) از کیسه (Pouch) جدا می باشد و به صورت دو قطعه جدا از هم ارائه می شوند و سپس توسط بیمار بروی هم وصل شده و بروی بدن قرار می گیرند.