کیسه یک تکه ته باز مات ایلئوستومی وللند Welland Flair Ostomy Bag

توضیحات

کیسه یک تکه ته باز مات ایلئوستومی وللند Welland Flair Ostomy Bag دارای سیستم یک تکه بوده و همراه با چسب تعویض می شود، ته باز بودن کیسه امکان تخلیه آن را فراهم نموده و رنگ مات آن محتویات کیسه را پنهان می نماید. مورد استفاده در ایلئوستومی و کلستومی با ترشحا