محلول ضدعفونی کننده ابزار و آندوسکوپ بوده آلمان مدل کورسولکس بیسیک Korsolex Basic 2Liter

تومان 470,000

توضیحات

ازبين برنده باكتريها،قارچها،مخمرها،مایکوباکتری ها،اسپورها،ویروس های پوشش دار و بدون پوشش